Regnskab og revision

Revisionsinstruks

Den Vestdanske Filmpulje anvender DFI’s retningslinjer og instruks for regnskab og revision.

Ved revision af regnskab for projekter støttet af Den Vestdanske Filmpulje anvendes Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet nr. 1479 af 22/12/2014.

Supplerende gælder at:

 • Det skal fremgå af revisionsberetningen, at regnskabet også er udarbejdet efter Den Vestdanske Filmpulje støttevilkår i henhold til det aktuelle støttetilsagn eller kontrakt.
 • Regnskabet skal indeholde projektets totale omkostninger og en opgørelse af  omkostninger afholdt i filmpuljens område (regionalt spend) jf. støttevilkårene.

Vejledning om opgørelse af regionalt spend findes her.

I henhold til bekendtgørelsen skal der aflægges regnskab for alle støtter bevilget af Den Vestdanske Filmpulje uanset støttens størrelse.

Produktionsrapport: Ved aflevering af regnskab skal producenten udfylde og aflevere produktionsrapporten (skabelon) – ny version per 9. februar 2022. Skemaet skal afleveres som Excel-fil. Formålet med rapporten er opdatering af oplysninger og statistisk brug for Den Vestdanske Filmpulje. Derudover afleverer producenten PR-materiale vedrørende filmen.

Regnskab for støtte på 100.000 kr. eller mindre

Fra DFI’s hjemmeside, suppleret med note om regnskab for regional omsætning.

Nedenstående viser i hovedtræk, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet:

 • Regnskab for støtte til og med 100.000 kr. skal ikke revideres.
 • Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse for området samt de vilkår, der er gældende for støtten, og som fremgår af støttetilsagn/kontrakten.
 • Regnskabet skal indeholde en specifikation af de afholdte omkostninger samt af indtægter, der har begrænset omkostningerne. Specifikationen med omkostninger skal indeholde de samme poster, som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning.
 • Regnskabet skal indeholde specifikation af omkostninger afholdt i filmpuljens område (regionalt spend). Anføres som en ekstra kolonne til de totale omkostninger.
 • Regnskabet skal endvidere indeholde en endelig finansieringsoversigt.
 • Regnskabet skal indeholde en underskrevet beretning fra støttemodtager (hent skabelon hos DFI), hvori der tilkendegives, at støtten er blevet anvendt i overensstemmelse med kravene i tilsagnsbrevet og til formålet.
 • Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra det godkendte budgets hovedposter, som afviger mere end +/-10%, dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000. Såfremt det samlede godkendte budget er overskredet, skal det endelige regnskab under alle omstændigheder indeholde en redegørelse for overskridelsen.
 • Hvis støtten udelukkende er ydet til manuskriptudarbejdelse eller udvikling, som udarbejdes af én person, udgør henholdsvis manuskriptkontrakt eller anden tilsvarende skriftlig dokumentation, støttemodtagers aflæggelse af regnskab for projektet. Der skal dog stadig udarbejdes og underskrives en beretning fra støttemodtager.

Ovenstående liste er kun en vejledning og er ikke udtømmende. Det er støttemodtagerens ansvar, at regnskabet følger alle krav i bekendtgørelsen, tilsagn og støttevilkår.

Regnskab for støtte på mere end 100.000 kr.

Fra DFI’s hjemmeside, suppleret med note om regnskab for regional omsætning. Nedenstående viser i hovedtræk, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet.

 • Regnskab for støtte på mere end 100.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.
 • Revisionen af regnskabet skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
 • Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse for området samt de vilkår, der er gældende for støtten, og som fremgår af tilsagnet.
 • Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning.
 • Regnskabet skal indeholde en specifikation af de afholdte omkostninger samt af eventuelle indtægter, der har begrænset omkostningerne.
 • Regnskabet skal indeholde specifikation af omkostninger afholdt i filmpuljens område (regionalt spend). Foretrækkes anført som ekstra kolonne ved siden af de totale omkostninger.
 • Regnskabet skal endvidere indeholde en balance, hvoraf endelig finansieringsoversigt skal fremgå.
 • Regnskabet skal indeholde en revisorattesteret oversigt over beregninger af de lønrelaterede omkostninger, hvis dette er en post i regnskabet.
 • Regnskabet skal indeholde en underskrevet beretning fra støttemodtager, hvori der tilkendegives, at støtten er blevet anvendt i overensstemmelse med kravene i tilsagnsbrevet og til formålet.
 • Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra det godkendte budgets hovedposter, som afviger mere end +/-10%, dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000. Såfremt det samlede godkendte budget er overskredet, skal det endelige regnskab under alle omstændigheder indeholde en redegørelse for overskridelsen.
 • Revisorens kvittering på alle sider i regnskabet, så det er tydeligt, at netop dét indsendte regnskab, er det reviderede.
 • Regnskabet skal vedlægges en revisionsberetning (protokollat) om udført forvaltningsrevision (vurdering og konklusion af sparsommelighed, effektivitet og produktivitet).

Ovenstående liste er kun en vejledning og er ikke udtømmende. Det er støttemodtagerens og dennes revisors ansvar, at regnskabet følger alle krav i bekendtgørelsen, tilsagn og støttevilkår.