Fra optagelserne til 'Kartellet'
Fra optagelserne til 'Kartellet'. Foto: Martin Dam Kristensen

Støtte

Den Vestdanske Filmpulje støtter kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.

Vi støtter blandt andet:

 • Spillefilm
 • Dokumentarfilm
 • Kortfilm
 • Tv-serier
 • Filmfestival

Filmpuljen har primært fokus på professionel filmproduktion, men kan også støtte talentfilm og andre initiativer, der fremmer udviklingen af produktionsmiljøet og filmkulturen i filmpuljens område.

Der kan normalt ikke søges støtte til lancering, distribution, markedsføring, festivaldistribution og produktion af musikvideoer eller produktioner i forbindelse med uddannelse, højskoleophold eller lignende.

Ansøgningsfrist

Datoer er med forbehold for ændringer.

Din ansøgning er registreret, når du modtager en kvittering for modtagelse.

Ansøgningsfrister 2020

29. januar kl. 12.00 (spillefilm, kort- og dokumentarfilm, seriel fiktion, festival og minor-film)
Svar: 6. april 2020

29. april kl. 12.00 (kun spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm jf. Filmaftalen)
Svar: 11. juni 2020

20. august kl. 12.00 (spillefilm, kort- og dokumentarfilm, seriel fiktion, festival og minor-film)
Svar: 5. oktober 2020

21. oktober kl. 12.00 (kun spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm jf. Filmaftalen)
Svar: 3. december 2020

Ansøgning

Når du søger støtte hos Den Vestdanske Filmpulje skal det ske gennem vores ansøgningsportal. Vi modtager ikke ansøgninger på mail eller papir. 

Du finder vejledning og link til portalen nedenfor. 

Ansøgningsportalen vil som hovedregel være åben for at modtage ansøgninger 14 dage op til en ansøgningsfrist. Når ansøgningsfristen udløber, lukker adgangen til puljen i ansøgningsportalen automatisk. 

Det er en god idé, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet, inden du opretter en ansøgning i portalen. Du finder en vejledning nedenfor. 

Du får adgang til ansøgningsportalen ved at logge ind med medarbejdersignatur, som er tilknyttet virksomhedens CVR-nr. 

Ansøgningsportal - Den Vestdanske Filmpulje (log-in) 


Adgang

Du skal gennem virksomheden have adgang til en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles her:

Bestil Digital medarbejdersignatur (Digitaliseringsstyrelsen.dk) 

Det angivne CVR-nr. og ansøgerens navn vil blive verificeret i forhold til det nationale register for CVR-oplysninger.

Det er en god idé, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet, inden du opretter en ansøgning i portalen.

Se: Pdf af ansøgningsskema til Den Vestdanske Filmpulje

Med denne pdf, af ansøgningsskemaet, kan du danne dig et overblik over de oplysninger og dokumenter, du skal forberede. Pdf'en indeholder vejledning og information om, hvordan du udfylder, gemmer og navigerer i ansøgningsportalen. 


Indhold i ansøgningen

Ansøgningen består af stamdata, projektoplysninger og en række bilag (afhænger af, hvad du søger støtte til).

Bemærk:

 • Alle bilag skal uploades som pdf-filer
 • Alle bilag skal navngives som anført i Bilagsliste til Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsportal (pdf). Du kan også se krav til bilag nedenfor her på siden.
 • Det er en god idé at udarbejde og navngive bilagene, inden du ansøger i portalen
 • Når vi har modtaget din ansøgning, kan du ikke længere redigere i ansøgningen 


Maks. antal anslag

Ved skrivefelter er der et maks. antal anslag. Du kan se antal anslag, du har brugt, under feltet. Vær opmærksom på, at linjeskift, bullets og lignende kan snyde i forhold til det oplyste forbrug af anslag.


Sådan gemmer du

Oplysningerne gemmes, når du vælger NÆSTE nederst på siden. Gør du ikke det, vil det, du har skrevet i felterne på den aktuelle side, gå tabt.

Hvis du ikke kommer videre til næste side, er det fordi, at der er fejl og/eller mangler i din ansøgning. Dette vil være oplistet øverst på ansøgningens aktuelle side.

Du kan udfylde din ansøgning over flere dage ved at gå ud og ind i ansøgningen direkte på ansøgningsportalen. 


Send ansøgningen og afslut
Når din ansøgning er færdig, vælger du SEND. Vær opmærksom på, at du skal overholde ansøgningsfristen. Ellers vil din ansøgning blive afvist.

Når vi har modtaget din ansøgning, kan du ikke længere redigere i ansøgningen.

Herefter vil proceduren være følgende:

 • Du vil modtage en bekræftelse på e-mail med oplysning om sagsnr. og forventet dato for det endelige svar
 • Vi vil kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. I den forbindelse kan vi vælge at åbne ansøgningen for dig i Ansøgningsportalen, så du kan tilføje yderligere tekst/filer
 • Svar på ansøgningen vil blive fremsendt på e-mail, hvor afgørelsen er vedhæftet som PDF-fil.

Med den nye Filmaftale 2019-2023 har Den Vestdanske Filmpulje 23,7 mio. kr. årligt til udvikling og produktion af spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og animationsfilm. Der er dog videre rammer, når det gælder produktioner til børn og unge.

Den Vestdanske Filmpulje uddeler derfor to typer af midler:

 • Regional filmstøtte (A-midler). Disse midler anvender Den Vestdanske Filmpulje til at støtte alle Den Vestdanske Filmpuljes støtteformål
 • Statslig filmstøtte (B-midler). Disse midler anvender Den Vestdanske Filmpulje til støtte af de formål, der fremgår af Filmaftalen 2019-2023

Ansøgere kan/skal ikke søge A- og B-midlerne separat. Den Vestdanske Filmpulje tildeler midlerne i forhold til projekttype og den støtteramme, vi har til rådighed, med henblik på sikring af filmpuljens formål og Filmaftalens formål. Det vil fremgå af et eventuelt støttetilsagn hvilke typer midler, der er tildelt.

Ansøgningsbilag

Når du søger støtte hos Den Vestdanske Filmpulje, skal der uploades forskellige dokumenter og bilag, alt efter om der søges støtte til Udvikling, Produktion eller Festival. 

Du kan se i listen nedenfor hvilke dokumenter og bilag, der skal medsendes.

De obligatoriske bilag er vist med et “U”, “P” og “F” for: 

 • Udvikling (U)
 • Produktion (P)
 • Festival (F) 

Eksempel:
Søges der støtte til udvikling, er de dokumenter og bilag, der er obligatoriske, markeret med “U”. 

PDF som skal navngives: 01 synopsis – TITEL / 01 Idéoplæg – TITEL

 

Kan udformes som en pitch og bør give en kortfattet indføring i projektets ide.

 

PDF som skal navngives: 02 treatment - TITEL / 02 manus – TITEL / 02 Projektbeskrivelse – TITEL

 

Treatment/manus/projektbeskrivelse forventes at uddybe og skitsere ideen til filmen - ved animation evt. også visuelt materiale med karakterer, baggrunde m.v.

 

PDF som skal navngives: 03 status - TITEL

 

Projektstatus skal som minimum indeholde en kort oversigt over hidtidige udviklingsinitiativer, hvornår projektet er startet og om der allerede er givet støtte til den hidtidige udvikling fra anden side.

 

Ved genansøgning skal det klart fremgå, hvilke dele af projektet der har udviklet sig siden sidste ansøgning.

 

 

PDF skal navngives: 04 målbeskrivelse - TITEL

 

Beskrivelse og mål for udviklingen skal kortfattet beskrive, hvilke konkrete aktiviteter der søges om støtte til. Desuden skal det forventede resultat af udviklingen præsenteres så konkret som muligt, gerne i punktform.

 

PDF skal navngives: 05 Produktionskoncept - TITEL

 

Produktionskoncept for udvikling skal beskrive filmens mulige produktionelle præmis: antal optageuger, studie eller location, anslået samlet budget, samt ide til finansiering etc.

 

Under produktionskoncept for produktion kan man forklare, hvordan filmen produktionelt og praktisk skal produceres, herunder antal optage/animations-perioder, hvilken teknik der benyttes (optage- /animations- og færdiggørelsesformat, kameraer, optikker, lys, software mv.). Dertil en beskrivelse af filmens produktionsdesign: scenografi, kostumer og locations. Desuden beskrives filmens efterarbejdsproces i forhold til CGI, VFX og grafik.

PDF skal navngives: 06 Instruktørintentioner - TITEL

 

Instruktøren skal beskrive sin intention med filmen, sit kunstneriske mål og ambition, filmens æstetik og dens forventede placering i instruktørens karriere i forhold til tidligere værker. Desuden beskrives hvilke tanker instruktøren håber at filmen kan vække hos publikum og evt. i medierne.

PDF skal navngives: 07 Producerintentioner - TITEL

 

Produceren beskriver bl.a. overvejelser om filmens mulige publikum samt positioneringsmæssige styrker og udfordringer.

 

 

PDF skal navngives: 08 Tidsplan - TITEL

 

Tidsplan for udvikling opdeles i udviklingsfaser med forskelligt fokus enten fordelt på uger og måneder eller i kalender version.

 

Tidsplan for selve produktion herunder præproduktion, produktion, postproduktion og forventet premiere fordeles enten på uger og måneder eller i kalender version.

PDF som skal navngives: 09 Skuespillerliste - TITEL

 

Skuespillerlisten skal minimum indeholde navn og rolle på hovedcast, samt en note om hvem der er bekræftet.

PDF som skal navngives: 10 Holdliste - TITEL

 

Holdliste for udvikling er en liste over hvem der har filmens kreative hovedfunktioner. 

 

Holdliste for produktionen er en liste, over hvem der har filmens kreative hovedfunktioner, både for produktionen, præ- og postproduktion samt en note om hvem der er bekræftet. 

 

PDF som skal navngives: 11 CV - TITEL

CV for projektets nøgledeltagere forventes at indeholde en præsentation af såvel det ansøgende selskab som af projektets nøgledeltagere med angivelse af tidligere projekter samt kontaktoplysninger. Instruktørens to seneste film bør vedlægges, gerne som link under punktet 'Visuelt materiale'.

PDF som skal navngives: 12 Finansieringsplan - TITEL

 

Finansieringsplan for udviklingen skal angive alle finansieringskilder og finansieringssummen skal være lig med budgetsummen. Hvis andre finansieringskilder end den ansøgte støtte fra DFI ikke er sikret på ansøgningstidspunktet, skal det tydeligt fremgå med en angivelse af, hvornår finansieringen forventes afklaret. 

 

Finansieringsplan for produktionen fordelt på lande skal angive alle konfirmerede, ansøgte og potentielle finansieringskilder og finansieringssummen skal være lig med budgetsummen. Hvis andre finansieringskilder end den ansøgte støtte fra DFI ikke er sikret på ansøgningstidspunktet, skal det tydeligt fremgå med en angivelse af hvornår finansieringen forventes afklaret. Status for bekræftelse af den enkelte finansieringskilde skal tydeligt fremgå.

PDF som skal navngives i: 13 Budget - TITEL

 

Budget for udviklingen skal kun dække den ansøgte udviklingsfase. DVF anbefaler at bruge DFIs (Det Danske Filminstitut) budgetformular for udviklingsstøtte til det relevante formål. Teknisk udstyr (hardware, software mv.) budgetteres med markedspriser. Udgifter til revision skal inkluderes ved ansøgt støtte på mere end 100.000 kr. jr. DVFs gældende revisionsinstruks.

 

Til budget for produktionen (med underposter) anbefaler DVF at bruge DFIs budgetformular til det relevante formål. Skemaet skal dateres og indeholde filmens grundforudsætninger; antal optagedag, klippeuger, animationsperiode, lydefterarbejde, samt oplysninger om optage- og slutformat. Regnskabstallet for evt. DFI støttet udvikling medtages som fast post og evt. udviklingsomkostninger, der ikke er DFI støttet og rettighedsbetalinger mv. forklares i noter til budgettet. Udgifter til revision skal inkluderes ved ansøgt støtte på mere end 100.000 kr. jr. DVFs gældende revisionsinstruks. 

PDF som skal navngives: 14 DVF-spend TITEL

 

Budget for omsætning i Den Vestdanske Filmpuljes område. Et delbudget for omkostninger afholdt i filmpuljens område (på www.newsite.filmpuljen.dk/om-dvf/ kan du se hvilke kommuner, der udgør medlemsområdet). Kan udformes som en ekstra kolonne på budgettet, hvor de regionale omkostninger angives.

 

PDF som skal navngives: 15 Visuelt materiale (el. andet) - TITEL

 

Her kan ansøgningen suppleres med øvrigt relevant materiale. Det kunne eksempelvis være dvd med pilotoptagelser eller link til samme, relevant researchmateriale, fotos/grafik, udvalgte produktioner mv. Hvis det er offentligt tilgængeligt materiale kan der linkes til materialet. Ikke-offentligt materiale fremsendes som link til download eller evt. på cd eller dvd. Instruktørens to seneste film bør vedlægges, gerne som link, under punktet seneste film i ansøgningsskemaet.

 

Vilkår for støtte

Filmpuljen har offentliggjort et sæt midlertidige støttevilkår. De endelige vilkår forventes at være klar 1. august 2019.

Der kommer på et senere tidspunkt et særligt sæt vilkår for støtte til talentfilm.

Markedspriser
Den Vestdanske Filmpulje yder udviklings- og produktionsstøtte med udgangspunkt i budgetter og regnskaber, hvor udgifterne opgøres i markedspriser. Det sker med udgangspunkt i Filminstituttets vejledning.

NB!
Maks. antal ansøgninger
Det samlede antal ansøgninger pr. produktionsselskab pr. ansøgningsrunde ikke må overstige fire ansøgninger. Heraf må højst tre ansøgninger være om andet end produktionsstøtte (fx manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og lignende).

Begrænsningen går på tværs af koncern- og personforbundne produktionsselskaber.

Husk også at du skal medsende særlige dokumenter og bilag til din ansøgning. Se hvilke under menupunktet: “Ansøgnings-bilag”

Behandling af ansøgning

Ansøgninger til Den Vestdanske Filmpulje behandles af en filmkonsulent og af filmpuljens sekretariat. Filmkonsulenten vurderer ansøgningen ud fra indholdet og det kunstneriske potentiale af idé og historie, samt en vurdering af potentialet hos de personer, der ønsker at realisere idéen.

Sekretariatet vurderer projektets øvrige forhold, herunder hvordan projektet understøtter Den Vestdanske Filmpuljes formål.

Den Vestdanske Filmpulje støtter projekter ud fra en helhedsvurdering, hvor de væsentligste parametre er:

 • Filmens kunstneriske indhold
 • Filmens brug af kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig arbejdskraft fra Den Vestdanske Filmpuljes område
 • Filmens evne til at fremme udviklingen af film- og mediebranche i Den Vestdanske Filmpuljes område
 • Filmens samlede forbrug/omsætning (spend) i Den Vestdanske Filmpuljes område
 • Filmens potentiale til at sætte fokus på filmpuljens område, bl.a. gennem brug af locations


Uden for Den Vestdanske Filmpuljes område
Produktioner uden for Den Vestdanske Filmpuljes område kan støttes, hvis projektet tillige har en kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område i kraft af producent, co-producent, filmarbejdere, post-produktion eller lignende.

Regional omsætning/spend
Der er ikke faste krav til regional omsætning/spend, dvs. hvor meget projektet skal omsætte i Den Vestdanske Filmpuljes område pr. støttekrone, men jo mere aktivitet projektet har i området, jo mere attraktivt er det normalt for DVF at støtte.

Regional omsætning/spend er produktionens udgifter til:

 • Personer og virksomheder med bopæl i Den Vestdanske Filmpuljes område, eksempelvis filmarbejdere, udstyr, håndværkere, hotel, billeje m.v.
 • Diæter til tilrejsende medarbejdere, der udbetales i perioden, hvor der optages i DVF-området, samt
 • Godkendte administrationsomkostninger knyttet til filmproducenter beliggende i DVF-området

Co-produktion
For producenter uden for Den Vestdanske Filmpuljes område er der ikke krav om co-produktion med en producent fra Den Vestdanske Filmpuljes område, men co-produktion er et væsentligt parameter for forankringen og udviklingen af det lokale produktionsmiljø.

Investeringsaftale for spillefilm og serier
For spillefilm og serier indgår Den Vestdanske Filmpulje en investeringsaftale, der blandt andet indeholder en tilbagebetalingsplan.

Tilbagebetaling af produktionsstøtte ydet af Den Vestdanske Filmpuljes til spillefilm begynder, når den private investering er tilbagebetalt og forrentet med 75% (samme regler som Det Danske Filminstitut).

Den Vestdanske Filmpulje opretholder sin plads i tilbagebetalingsplanen, indtil investeringen er tilbagebetalt eller fem år fra premieren i Danmark. For serier forhandles individuelle aftaler.

Den Vestdanske Filmpuljes område
Den Vestdanske Filmpuljes område dækker de kommuner, der er medlem af Den Vestdanske Filmpulje.

Støttetildeling

Oversigt opdelt pr. år over støttede produktioner. 

Liste med støttede projekter 


Projekter hvortil der er afsat midler fra Filmaftalens regionale midler pr. 30/5/17:

Dræberne fra Nibe / Miso Film / 1.000.000
Sikke et cirkus / Radiator Film ApS / 500.000
Code Trofast / Bullitt Film ApS / 125.000
Du forsvinder / Zentropa / 750.000
Vitello / Ja Film / 375.000
Julemandens Datter / Deluca Film / 500.000
Så længe jeg lever / Miso Film / 500.000
Køter / Meta Film / 100.000
Mugge og Vejfesten / Zentropa Entertainments3 / 100.000

Den samlede pulje er på 7 mio. kr.